REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania, korzystania oraz zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.ecidstore.com , jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

2.Określenia użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące definicje:

a) Sklep internetowy- sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ecidstore.com, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej,

b) Sprzedawca-ECID  Alexandra Kamiński, z siedzibą w Sopocie przy ul. Łokietka 46/2, NIP 5851458611, REGON 222003386, będąca właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego,

c) Klient- osoba fizyczna będąca Konsumentem, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego,

d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

e) Towar- rzecz ruchoma, która może być przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym,

f) Koszyk- formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zamówienia,

g) Zamówienie- procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem towaru, jego parametrów towaru, formą płatności oraz dostawy.

h) Umowa- umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma ustawa z dnia 24 grudnia 2014 roku o Prawach Konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego, poprzez system sklepowy zamieszczony ma stronie internetowej pod adresem www.ecidstore.com . Dla korzystania ze sklepu internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej działającej na dowolnym serwerze.

4.Informacje zawarte na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny.

§2

Ceny i Towary

1.Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotówkach lub euro oraz zawiera podatek od towarów i usług VAT.

2.Do ceny towaru, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, należy doliczyć koszt przesyłki, który pokrywa Klient. Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia sposobu dostawy.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, jak również usuwania niedostępnych towarów.

4.Cena podana w sklepie internetowym w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, cena nie zmieni się, niezależnie od zmian w serwisie. Ceny promocyjne wprowadzone po dokonaniu przez Klienta zamówienia nie mają wpływu na cenę, jaką Klient zobowiązany jest uiścić za złożone zamówienie. Różnica w cenie promocyjnej oraz cenie towaru podczas składania zamówienia nie są zwracane Klientowi.

5.Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówiony przez niego towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania zamówienia, co może mieć wpływ na realizację zamówienia. W przypadku niedostępności zamówionego towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie oraz zwróci Klientowi całą otrzymana od niego sumę pieniężną.

6.Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Prezentowane na stronie kolory towarów jak również rozmieszczenie na nich wzorów, czy też wykończenie oraz proporcje w rzeczywistości mogą w nieznacznym stopniu różnić się od projektów prezentowanych w sklepie internetowym.

7.Sprzedawca prezentuje szczegółowy opis każdego prezentowanego towaru, zawierający między innymi jego wymiary oraz wskazanie materiału z jakiego został wykonany.

§3

Zamówienia

1.Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. Informacja o przerwie technicznej będzie każdorazowo zamieszczana przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego.

2.Składanie zamówień odbywa się przy wykorzystaniu koszyka.

3.Celem realizacji zamówienia, Klient zobowiązany będzie podać Sprzedawcy następujące dane, które umożliwią dostarczenie towaru:

a) imię i nazwisko,

b) adres dostawy,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail.

4.Podanie przez Klienta danych o których mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji zamówienia.

5.Dane podawane przez Klienta, mające na celu umożliwienie realizacji zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.

6.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie: wskazanie przedmiotu zamówienia, cenę zamawianych towarów, potwierdzenie sposobu płatności, potwierdzenie kosztu oraz rodzaju dostawy oraz dane i adres Klienta. Procedura składania zamówienia zostanie zakończona w momencie potwierdzenia przez Klienta danych zamówienia o których mowa powyżej, poprzez zaznaczenie opcji zakończenia zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.

7.Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie jego złożenia, w formie komunikatu nadanego drogą e-mail na adres podany w formularzu zamówienia. Komunikat ten zawierać będzie potwierdzenie przedmiotu zamówienia i cenę zamawianych towarów, potwierdzenie sposobu płatności, potwierdzenie kosztu oraz rodzaju dostawy oraz dane i adres Klienta. jak również informacje o prawie odstąpienia od umowy oraz sposobie reklamacji.

8. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego paragrafu.

§4

Wysyłka towaru oraz warunki płatności

1.Ceny towaru prezentowane w sklepie internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.Sposób uiszczenia przez Klienta należności za towar oraz kosztu dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia metody płatności.

2.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3.Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

a) przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,

b) płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,

c) płatność przy odbiorze przesyłki z zamówieniem ( przesyłka „ za pobraniem”).

W przypadku o którym mowa w punkcie a i b powyżej, Klient zostanie automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

d) Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

e) Akceptant: ECID Alexandra Kamiński, z siedzibą w Sopocie przy ul. Łokietka 46/2

f) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

g) Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia zaczyna sie w momencie uzyskania  pozytywnej autoryzacji.

4.Dostawa towarów odbywa się w sposób określony przez Kupującego w formularzu zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5.Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6.Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu.

7.Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego, stan zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad oraz braków zamówienia i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

§5

Odstąpienie od umowy

 • 1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • 2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
 • 3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • 4.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia od odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawca każdorazowo załącza do zamówienia. Niniejszy wzór Klient może również pobrać na stronie internetowej sklepu internetowego.
 • 5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 6.Skutki odstąpienia od umowy:
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • 7.Sprzedawca dokona potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu niezwłocznie po jego odebraniu w formie komunikatu elektronicznego, wysłanego na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia. Niezależnie od powyższego, Klient uprzejmie proszony jest o przesłanie skanu oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: hello@ecidstore.com . Przesłanie skanu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma na celu jedynie ułatwienie Sprzedawcy przeprowadzenia procedury odstąpienia od umowy i w żaden sposób nie wpływa na prawo Klienta do odstąpienia od umowy.
 • 8.Klient, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinien zwrócić Sprzedającemu towar nie później niż w terminie 14dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na adres: ECID Alexandra Kamiński, ul. Łokietka 46/2, 81-736 Sopot.
 • 9.Zwracany towar powinien posiadać oryginalne metki, nie powinien nosić śladów użytkowania, jak również nie powinien posiadać uszkodzeń. Sprzedawca każdorazowo prześle Klientowi pisemne potwierdzenie zwrotu towaru.
 • 10.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty dostarczenia towaru ponosi Klient, jeśli wybrany został najtańszy sposób dostarczenia Towaru zaproponowany przez Sprzedawcę.

§6

Reklamacje

1.Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

2.Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

3.W razie reklamacji, Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Wzór formularza reklamacyjnego Sprzedawca każdorazowo załącza do zamówienia. Niniejszy wzór Klient może również pobrać na stronie internetowej sklepu internetowego.

4.Reklamowany towar należy odesłać na adres: ECID Alexandra Kamiński, ul. Łokietka 46/2, 81-736 Sopot.

5. Odsyłany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.

6.Do odsyłanego towaru Klient powinien załączyć dowód jego zakupu oraz prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu.

7.Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wraz z formularzem reklamacyjnym.

8.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o niecelowości reklamacji.

9.W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca, w zależności od wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi towar lub dostarczy nowy, niewadliwy egzemplarz towaru. W sytuacji gdy naprawa towaru bądź dostarczenie nowego towaru okaże się niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), Sprzedawca zwróci Klientowi cenę wadliwego towaru.

10.W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługuje zwrot kosztów dostawy Sprzedawcy wadliwego towaru.

§7

Polityka prywatności

1.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest: ECID Alexandra Kamiński, z siedzibą przy ul. Łokietka 46/2, 81-736 Sopot, NIP 5851458641, REGON 222003386, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej i pełnego adresu.

2.Dane osobowe o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu będą wykorzystywane w celu realizacji transakcji zakupu, w tym realizacji płatności Klienta oraz dostarczenia zamówionego towaru. W tym celu dane Klienta mogą zostać przekazane podmiotom obsługującym transakcje przelewu oraz podmiotom zajmującym się dostawą towaru.

3.Sprzedawca, w celu prowadzenia sklepu internetowego korzysta z platformy sprzedaży internetowej Shoplo zarejestrowanej pod adresem www.shoplo.pl. W związku z powyższym serwis Shoplo będzie miał dostęp do danych osobowych Klienta podawanych przez Klienta przy zamówieniu, które to dane zostaną powierzone przez Administratora. Shoplo nie rości sobie żadnych praw do opisanych wyżej danych osobowych, nie będzie ich udostępniał podmiotom trzecim jak również nie będzie kontaktować się z Klientem w sposób bezpośredni. Shoplo zapewnia również odpowiednią ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się pod adresem http://ecidstore.com/strona/polityka_prywatnosci. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych serwisowi Shoplo.

4.Poza podmiotami wskazanymi w punkcie 2 oraz 3 niniejszego paragrafu dane Klienta nie będą przekazywane i powierzane innym podmiotom.

5.Dane osobowe Klienta gromadzone są z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty oraz zaprzestania ich wykorzystywania.

6.Wyrażając zgodę o której mowa w punkcie 1, 2, oraz 3 niniejszego paragrafu, Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

§8

Polityka Cookies

1.Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, związane z korzystaniem z witryny Sklepu Internetowego, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak np. login, co ma na celu przyspieszenie oraz ułatwienie korzystania z witryny sklepu internetowego.

2.Klient korzystający ze sklepu internetowego wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

3.Klient w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, lub usunąć stałe pliki cookies przy pomocy odpowiednich opcji przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie mu odmiennej treści sklepu internetowego oraz spowodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji sklepu internetowego.

4.W celu zarządzania plikami cookies Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej oraz z opcjami prywatności producenta urządzenia, za pomocą którego Klient korzysta z witryny sklepu internetowego.

§9

Prawa Własności Intelektualnej

1. Sklep Internetowy, w tym jego poszczególne teksty, układ i opis prezentowanych treści, rozwiązania nawigacyjne, opracowania, elementy graficzne i kompilacje materiałów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

2.ECID jest zarejestrowanym znakiem ECID Alexandra Kamiński, z siedzibą przy ul. Łokietka 46/2, 81-736 Sopot.

§10

Postanowienia końcowe

1.Zgodnie z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny, niniejszy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym. Treść regulaminu jest obowiązująca dla stron umowy sprzedaży zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2.Przedmiotowy regulamin dostępny jest pod adresem www.ecidstore.com, w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego regulaminu, który w pozostałej części pozostaje ważny. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, sprzedawca zastąpi nieważne postanowienia regulaminu, nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

Welcome to ECIDSTORE' s terms & conditions. When placing an order on this web you agree to be bound by the following terms & conditions:


Copyrights

All images on this site are copy righted. Please feel free to use them in your blog or website, as long as you add credits and link back to ECID. For any other use, please contact ECID (hello@ecidstore.com).


Shipping & delivery

All the products are shipped worldwide from Poland. Please keep in mind that delivery time depends on destination.

Delivery to Poland takes about 1/2 working days and to other European countries about 4/5 working days. For the rest of the countries, shipments take 1/2 weeks, unless held due to local customs where we are unable to foresee.

All deliveries are traceable, tracking number will be provided upon an emailed notice of dispatch. Signature is required upon receiving the delivering.

The responsibility of ECID ends when goods are delivered at the post office in Poland. In case of lost or damage make sure you make a claim to the post company in due time. In case of damage, please contact ECID.


Import Charges

If you are purchasing from outside of EU, please be aware of the potential duties and taxes that may apply, we do not cover these charges as it depends on the import legislations of your country.


Return policy

If you are not fully satisfied with your purchase, you can return it within 14 days. Products have to be in original packing and condition.

All returned goods are to be communicated by mail to ECID before shipped. The shipping costs of a returned item are not reimbursed. Refunds are processed through Paypal upon the arrival of the returned items. When you are returning items, you will be responsible for the risks of damages or loss.

X

hello@ecidstore.com