Formularz odstąpienia od umowy


Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:

ECID S.C. Anna Maria Wawrzynia, Alexandra Kaminski

Ul. Łokietka 46/2

81-735 Sopot

tel. +48505076308

e-mail: hello@ecidstore.com

www.ecidstore.com

Ja niniejszym podpisany (*)/podpisana (*) informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*):

Nr zamówienia (*)/paragonu (*)/faktury (*):

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Telefon konsumenta:

E-mail:

Nazwa banku:

Nr rachunku:

Data i podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.